<.> ...ขอชื่นชมนักศึกษาคณะมุษย์ทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่าง 13 - 16 ตุลาคม 2551 อย่างตั้งอกตั้งใจ...

การฝึกอบรมนักศึกษาคณะมนุษย์

การฝึกอบรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยนักศึกษา ศศ.บ.4 วิชาเอกนิติศาสตร์ วิชาเอกรัฐศาปนศาสตร์ และวิชาเอกภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมดจำนวน 88 คน


วัตถุประสงค์
.......1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร
.......2. เพื่อปลุกฝังทัศนคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการสื่อสาร
.......3. เพื่อเป็นสื่อในการติดต่อสารสื่ระหว่างอาจารย์นิเทศก์กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


เนื้อหาในการฝึกอบรม
........1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต/URL/Address/Weblog
........2. การตกแต่งภาพด้วยPhotoShop
........3. การตกแต่งเว็บบล็อกด้วยภาพ Java Script
........4. การสแกนและการเก็บบันทึกภาพ
........5. การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตัล
........6. การนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมในการฝึกอบรม
........1. ภาพถ่ายครึ่งตัวชุดนักศึกษา คนละ 1 ภาพ
........2. เอกสารคู่มือและแบบบันทึกการปฏิบัติงาน
........3. ภาพถ่ายสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
........4. ภาพถ่ายอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ที่ปรึกษา
........5. ภาพถ่ายพี่เลี้ยงในการฝึกประสบการณ์

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อาจารย์คณะมนุษย์


1. ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้งหน่วยงาน..............................ตั้งอยู่ที่............หมู่............
ตำบล..............อำเภอ.............................จังหวัด.............
(ใส่รูปภาพประกอบ)

2. ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา..........................................................................

วิสัยทัศน์........................................................................

3. อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน..................................................มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ..............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................
4. .............................................................................
5. .............................................................................

4. จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน.......................................ประกอบไปด้วย
1. นาย......................................ตำแหน่ง......................
2. นาย......................................ตำแหน่ง......................
3. นาง......................................ตำแหน่ง......................
4. นาย......................................ตำแหน่ง......................
5. นางสาว....................................ตำแหน่ง....................

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การสร้าง Weblog หรือ Blog


Blog คืออะไร?
........Blog มาจากคำว่า World Wide Web ซึ่งหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันไปทั่วโลกกับคำว่า log แปลว่า บันทึก รวมกันเป็น Weblog นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า Blog ซึ่งเป็นเว็บไซต์พันธุ์ใหม่รูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้กับแทบทุกวงการ เนื่องจากการสร้างสรรค์ Weblog ทำได้อย่างง่ายดายด้วยเวลาอันรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์มากนักก็สามารถทำได้อย่างสวยงามน่าทึ่ง ดังที่ท่านจะได้ลงมือปฏิบัติในครั้งนี้

ข้อดีของWeblog มีหลายประการ คือ
.......1. ใช้เว็บส่วนตัวหรือสาธารณะได้ตามต้องการ
.......2. ไม่ต้องใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ชั้นสูงก็สามารถทำได้
.......3. ไม่ต้องขอพื้นที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเหมือเว็บไซต์ทั่วไป
.......4. สามารถบรรจุภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวเหมือนเว็บไซต์ทั่วไปได้
.......5. สามารถใช้งานหรือปรับแต่งให้สวยงามได้ด้วยตนเอง
.......6. นำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ดี
.......7. สำหรับ Weblog ของ Blogger สามารถบรรจุบทความได้มากถึง 999 บทความ
.......8. สามารถสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานได้หลายอย่าง เช่น ตัวเลขนับผู้ชม (counter) กระดานข่าว (web board) สไลด์(slides) คลิบวีดิทัศน์ (video clip) เป็นต้น
.......9. สามารถกำหนดผู้ชมตามที่ต้องการได้
.......10. สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ตามต้องการ

.......ด้วยคุณสมบัติที่ดีดังกล่าว ทำให้ weblog ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในวงการศึกษามีการนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้เป็นอย่างดี weblog จะทำหน้าที่เชื่อมโยชน์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้เรียนได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนได้จากเว็บไซต์อื่นได้มากมายมหาศาล ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงสาระของเนื้อหาที่สอนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้น weblog จึงเป็นสื่อการสอนอีกชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้ครูสอนประยุกต์มาใช้กับจัดการเรียนการสอนได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

(ตัวอย่าง...การบันทึกงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) เดือน พฤศจิกายน 2551

สัปดาห์ที่ 1

วันที่ 3 มกราคม 255
........เวลา 8.30 น. กระผม/ดิฉัน ได้เดินทางมาถึงสำนักงานเทศบาลอำเภอจอมบึง รายงานตัวกับนายกเทศมนตรีเทศบาลอำเภอจอมบึง ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหน่วยงานทั้งด้านบุคลากร ปรัชญา วิสัย และพันธกิจ ตลอดจนอาคารสถานที่และหน่วยงานย่อยต่างๆ ในสำนักงาน และได้รับมอบหมายงานจากเทศมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ..................................................................
........13.00 น. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
........1. ...............................................................................
........2. ..............................................................................
........3. ..............................................................................
........4. ..............................................................................
........5. ..............................................................................
(หากมีภาพประกอบให้ใส่ลงไปในเว้บบล็อกด้วย)