<.> ...ขอชื่นชมนักศึกษาคณะมุษย์ทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่าง 13 - 16 ตุลาคม 2551 อย่างตั้งอกตั้งใจ...

การฝึกอบรมนักศึกษาคณะมนุษย์

การฝึกอบรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยนักศึกษา ศศ.บ.4 วิชาเอกนิติศาสตร์ วิชาเอกรัฐศาปนศาสตร์ และวิชาเอกภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมดจำนวน 88 คน


วัตถุประสงค์
.......1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร
.......2. เพื่อปลุกฝังทัศนคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการสื่อสาร
.......3. เพื่อเป็นสื่อในการติดต่อสารสื่ระหว่างอาจารย์นิเทศก์กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


เนื้อหาในการฝึกอบรม
........1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต/URL/Address/Weblog
........2. การตกแต่งภาพด้วยPhotoShop
........3. การตกแต่งเว็บบล็อกด้วยภาพ Java Script
........4. การสแกนและการเก็บบันทึกภาพ
........5. การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตัล
........6. การนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมในการฝึกอบรม
........1. ภาพถ่ายครึ่งตัวชุดนักศึกษา คนละ 1 ภาพ
........2. เอกสารคู่มือและแบบบันทึกการปฏิบัติงาน
........3. ภาพถ่ายสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
........4. ภาพถ่ายอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ที่ปรึกษา
........5. ภาพถ่ายพี่เลี้ยงในการฝึกประสบการณ์

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3. อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน..................................................มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ..............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................
4. .............................................................................
5. .............................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

(ตัวอย่าง...การบันทึกงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) เดือน พฤศจิกายน 2551

สัปดาห์ที่ 1

วันที่ 3 มกราคม 255
........เวลา 8.30 น. กระผม/ดิฉัน ได้เดินทางมาถึงสำนักงานเทศบาลอำเภอจอมบึง รายงานตัวกับนายกเทศมนตรีเทศบาลอำเภอจอมบึง ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหน่วยงานทั้งด้านบุคลากร ปรัชญา วิสัย และพันธกิจ ตลอดจนอาคารสถานที่และหน่วยงานย่อยต่างๆ ในสำนักงาน และได้รับมอบหมายงานจากเทศมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ..................................................................
........13.00 น. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
........1. ...............................................................................
........2. ..............................................................................
........3. ..............................................................................
........4. ..............................................................................
........5. ..............................................................................
(หากมีภาพประกอบให้ใส่ลงไปในเว้บบล็อกด้วย)